Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Povolenie reštrukturalizácie, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
27.1.2023
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Zverejnený v OV č.:
23/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, takto
Rozhodnutie:
I. Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka : Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885. II. Súd ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S 1680. III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. V. Súd vyzýva všetkých veriteľov dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, aby si v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu. VI. Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto: - založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, - nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osoby, - prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženia majetku dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom, - uzatvorenie zmluvy o nájme, o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, - vystavenie alebo avalovanie zmenky, resp. iného cenného papiera, zabezpečenie splnenia pohľadávky zo zmenkového záväzku alebo zabezpečenie splnenia pohľadávky z iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, - zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, - vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, - vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok, - vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského záväzku dlžníka, - vykonanie iného než bežného úkonu (§10 ods. 1 ZoKR), - uzatvorenie zmluvy alebo dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50.000 eur, - akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií, - právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch, - uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom počas reštrukturalizačného konania v zmysle § 124 ods. 7 ZoKR. VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. VIII. Súd poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III uznesenia, a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave (§362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: