Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.02.2023
Zverejnený v OV č.:
24/2023
Dlžník:
Hromý Branislav IČO 14.11.1956, , Podolínska 406 / 81, 05995 Toporec,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/76/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/76/2020 S1343
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Branislav Hromý, nar.14.11.1956, trvale bytom Podolínska 81, 059 95 Toporec, SR,  (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,  že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Marek Gula

správca dlžníka