Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.02.2023
Zverejnený v OV č.:
24/2023
Dlžník:
Hromý Branislav IČO 14.11.1956, , Podolínska 406 / 81, 05995 Toporec,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/76/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/76/2020 S1343
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Pavol Kotúč, nar.17.7.1959, trvale bytom Rázusova 5, 258 01 Poprad, SR, (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .

JUDr. Marek Gula

správca dlžníka