Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/66/2022

(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.02.2023
Zverejnený v OV č.:
25/2023
Dlžník/Úpadca:
FEMINIA Family s.r.o. IČO 35864656, , Račianska 31 / 0, 83102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31K/66/2022
Spisová značka správcu:
31K/66/2022 S1383
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní: pondelok až štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod., piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie, do elektronickej schránky správcu alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk