Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
06.02.2023
Zverejnený v OV č.:
25/2023
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o., v konkurze IČO 47584661, , Sedmokrásková 6 / 0, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/21/2022
Spisová značka správcu:
33K/21/2022 S1596
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Text:

P. č.: 1

Súpisová zložka: Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu

Hodnota:12.500

Mena: EUR

Ďen zápisu: 01.02.2023

Právny dôvod vzniku: Zmluvná pokuta v zmysle §11 ods. 2 ZKR, nakoľko dlžník zastúpený konateľmi nepodal včas návrh na vyhlásenie konkurzu titulom jeho predĺženia

Dlžník: Michal Smolík

 

P. č.: 2

Súpisová zložka: Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu

Hodnota:12.500

Mena: EUR

Ďen zápisu: 01.02.2023

Právny dôvod vzniku: Zmluvná pokuta v zmysle §11 ods. 2 ZKR, nakoľko dlžník zastúpený konateľmi nepodal včas návrh na vyhlásenie konkurzu titulom jeho predĺženia

Dlžník: Vladimíra Papajová

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca