Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/147/2022

(FO) Alievska Gjultene (23.08.1967)

Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
07.02.2023
Zverejnený v OV č.:
26/2023
Dlžník:
Alievska Gjultene IČO 23.08.1967, , Zimná 3271/4, 82102 Bratislava,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/147/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/147/2022 S1312
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Gjultene Alievska, dátum narodenia: 23.08.1967, trvalý pobyt: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0911 787 837 alebo prostredníctvom mailu: michal.mihalik@noskopartners.sk.

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca