Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/147/2022

(FO) Alievska Gjultene (23.08.1967)

Zimná 3271/4 , 82102 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.02.2023
Zverejnený v OV č.:
26/2023
Dlžník:
Alievska Gjultene IČO 23.08.1967, , Zimná 3271/4, 82102 Bratislava,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/147/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/147/2022 S1312
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Gjultene Alievska, dátum narodenia: 23.08.1967, trvalž pobyt: Zimná 3271/4, 821 02 Bratislava oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Preddavok sa skladá na účet správcu:

IBAN: SK71 0900 0000 0006 3389 4016, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Michal Mihálik, PhD. správca