Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.02.2023
Zverejnený v OV č.:
28/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
JUDr. Jaroslav Jakubčo , PhD. , Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S1680
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Veľké Leváre 1113, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 47 036 885, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách  od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese: jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu. 

V Banskej Bystrici dňa 06.02.2023

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca