(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.02.2023
Zverejnený v OV č.:
29/2023
Dlžník/Úpadca:
FEMINIA Family s.r.o. IČO 35864656, , Račianska 31 / 0, 83102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31K/66/2022
Spisová značka správcu:
31K/66/2022 S1383
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност

(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia

(CS) Oznámení o insolvenčním řízení

(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

(EN) Notice of insolvency proceedings

(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis

(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité

(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

(IT) Avviso di procedura d'insolvenza

(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru

(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą

(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure

(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

(PT) Aviso sobre processo de insolvência

(RO) Notificare privind procedura de insolvență

(SK) Oznam o insolvenčnom konaní

(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

 

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.


V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu  FEMINIA Family s.r.o., so sídlom Račianska 31, 831 02 Bratislava, IČO: 35 864 656 (ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 31K/66/2022 zo dňa 18.01.2023 bol vyhlásený malý konkurz na majetok úpadcu. 

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the FEMINIA Family s.r.o., with registered seat at Račianska 31, 831 02 Bratislava, Slovak republic, register number (IČO): 35 864 656   (hereinafter only the Bankrupt"), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 31K/66/2022 dated 18.01.2023 small bankruptcy procedure was declared on the Bankrupts estate.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 17/2023 zo dňa 25.01.2023. Dňom 26.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 17/2023 on 25.01.2023. Bankruptcy was declared on 26.01.2023.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") platí: 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA") applies:

 

Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 106c ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). 

The small bankruptcy procedure begins by declaring the small bankruptcy procedure. The small bankruptcy procedure is considered as declared by publishing the resolution on declaring the small bankruptcy procedure in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the small bankruptcy procedure (§ 106c sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote.

 

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.01.2023.

The date 27.01.2023 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať̌ hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť̌ bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

 

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná.  Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení).

The application is submitted to the administrator electronically through a dedicated electronic form in the administrator's mailbox and must be authorized. If it is a foreign creditor according to a special regulation, the application is submitted to the administrator electronically using a form intended for that according to a special regulation (Art. 55 of Regulation (EU) No. 2015/848 as amended).

 

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada.

The application must be submitted in accordance with § 28 par. 2 and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration.

 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

 

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť̌, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť̌ alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

 

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

 

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

 

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

 

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť̌ si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť̌ správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať̌ len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

 

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission by which the claim was alleged. which will be alleged in the bankruptcy by an application. cannot be corrected nor amended  (§30 sec. 2 BRA).

 

Táto výzva sa vťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.


JUDr. Ján Polomský, správca / trustee