Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.02.2023
Zverejnený v OV č.:
32/2023
Dlžník:
Bogdanová Julia IČO 31.12.1957, , Bratislava - Petržalka -, 85101 Bratislava,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/168/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/168/2022 S2030
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notification to foreign creditors to lodge the claims

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“), ako správca dlžníka: Julia Bogdanová, dátum narodenia 31.12.1957, trvale bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33OdK/168/2022 zo dňa 12.01.2023 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka. Správca bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast), I, Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, with its registered office at: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter as the “Trustee”) as the trustee of the debtor Julia Bogdanová, date of birth 31 December 1957, residing at Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovak Republic (hereinafter only the “Debtor”), inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No. 33OdK/168/2022 dated on 12 January 2023 (hereinafter as the “Resolution”), the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate. The Trustee was appointed by the Resolution to the position of the trustee od Debtor.

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 17/2023 dňa 25.01.2023 a dňom 26.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This Resolution was published in Commercial Journal No. 17/2023 on 25 January 2023 and the bankruptcy was declared on 26 January 2023.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

The bankruptcy begins upon declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared upon publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, while the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered as the day of publishing of the judicial decision.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u Správcu na adrese: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Under the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended, (the "ABR") the creditors of the Debtor are required, within the basic period for submitting applications that lasts 45 days from the declaration of bankruptcy, to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee at the address: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.01.2023.

The date 27 January 2023 is considered to be the start of the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR)

If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The trustee publishes the registration of such claim in the list of claims in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum. Delivery of an application to the trustee shall have the same effects on the course of the period of limitation and on the expiry of the right as the exercise of the right at court. (§ 167l sec. 3 ABR)

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

In the bankruptcy, the creditor who has the claim towards other person as the bankrupt also alleges their claim by the application if the claim is assured by a security right referring to the property of the debtor. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by monetizing the property that secures their claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can be exercised only in the extent in which their claim will be probably satisfied from the property by which it is secured. (Sec. 167l(2) ABR)

Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť do konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)

The creditor who has a claim secured by a security right can submit their claim in the proceeding. In this case, their claim will be satisfied by the monetization of the secured asset. A secured creditor of a housing loan may submit their application only if the receivable from the housing loan has already been fully due, or if a secured creditor whose security right is earlier in the order has submitted their claim, of which the trustee shall notify the secured creditor of the housing loan in writing without undue delay. (Sec. 167l(1) ABR)

V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva, je oddlžením nedotknutá pohľadávka okrem príslušenstva pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva a príslušenstva pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu. (§ 166c ods. 1 a 2 v spojení s § 166b ods. 1 písm. a) a b) ZKR)

If a secured receivable is not lodged in the bankruptcy proceeding, the secured creditor is entitled to claim settlement of the secured receivable only from the subject of the security right, unless the debt relief was cancelled due to a dishonest intention of the debtor. A secured receivable is, to the extent to which it is covered by the value of the subject of the security right, is a receivable unaffected by debt relief, except for the receivable accessories which exceed 5% of the receivable principal for each calendar year of the existence of the receivable, to which the entitlement arose prior to the decisive day; for a period shorter than a calendar year, an aliquot part of the accessories and the receivable accessories to which the entitlement arose on and after the decisive day shall remain enforceable; this shall not apply to receivables from housing loans, unless they were claimed in bankruptcy. (Sec. 166c(1) and (2) in connection with Sec. 166b(1)(a) and (b) ABR)

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)

A secured creditor that did not submit their application and whose security right burdens the debtor's property is obliged, without undue delay after they could become aware of the declaration of bankruptcy if exercising professional care, to notify the trustee of the amount of their secured receivable that may be settled from the encumbered property. The secured creditor shall bear liability for the correctness of those data. When assessing the value of such burdens, the trustee shall base the assessment on the data provided by the secured creditor. (Sec. 167k(8) ABR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)

The application must be submitted on a pre-printed form and must contain basic requirements; otherwise it shall not be considered. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the debtor, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 ABR)

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic at the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

A separate application must be submitted for each secured receivable, stating the secured sum, kind, order, subject and legal grounds on which the security arose. (Sec. 29(2) ABR)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

In the application, the total sum of the receivable shall be divided into the principal and the accessories, while the accessories shall be divided in the claim according to the legal grounds on which it arose. (Sec. 29(4) ABR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The receivable shall be claimed in euros. If a receivable is not claimed in euros, the sum of the receivable shall be determined by the trustee by conversion on the basis of the reference exchange rate determined and published by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia on the day the bankruptcy was declared. If a receivable is claimed in a currency the reference exchange rate of which is not determined and published by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the sum of the receivable shall be determined by the trustee with professional care. (Sec. 29(5) ABR)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

The application shall be accompanied with documents proving the facts stated therein. A creditor that is an accounting unit shall declare in the application whether they keep the receivable in their accounts, to what extent, or reasons why they do not keep the receivable in their accounts. (Sec. 29(6) ABR)

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. (§167l ods. 5 ZKR)

Only another registered creditor is authorised to deny a registered claim. (Sec. 167l(5) ABR)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

A creditor that does not have their residence, registered office or branch of an enterprise in the territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative to be served documents that has their residence or registered office in the territory of the Slovak Republic and to notify the trustee of the appointment of the representative in writing; otherwise documents shall be served to them only by publication in the Commercial Journal. (Sec. 29(8) ABR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Anyone who, with reference to the retention of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory can exercise their rights in a bankruptcy by a claim in the same way as if they were enforcing a security right. By their petition, such creditor authorises a trustee to make an inventory and monetize items with the retention of title. The provisions governing the secured creditor shall be applied accordingly to the status of such a creditor. (Sec. 29(9) ABR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Subsection 9 shall apply accordingly to the exercise of rights by the creditor who leased an item to the debtor for an agreed rent for a definite period in order to transfer the leased property to the debtor’s ownership. (Sec. 29(10) ABR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Without undue delay after the basic period for submitting applications expires, the trustee shall submit to the court their statement together with a list of submissions which they believe should not be taken into account as applications, and the court shall determine in a resolution without undue delay whether such submissions shall be taken into account as applications. The resolution shall be delivered by the court to the trustee who shall notify the affected persons thereof. (Sec. 30(1) ABR)

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca / trustee