Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/168/2022

(FO) Bogdanová Julia (31.12.1957)

Bratislava - Petržalka , 85101 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
15.02.2023
Zverejnený v OV č.:
32/2023
Dlžník:
Bogdanová Julia IČO 31.12.1957, , Bratislava - Petržalka -, 85101 Bratislava,
Správca:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková , Žižkova 7803/9, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/168/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/168/2022 S2030
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Julia Bogdanová, dátum narodenia 31.12.1957, trvale bytom Bratislava – mestská časť Petržalka, v zmysle § 85 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu 33OdK/168/2022 S2030 v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle: 0949 210 527 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: jamriskova.spravca@gmail.com.

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca