Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
15.02.2023
Zverejnený v OV č.:
32/2023
Dlžník:
Mišalková Ružena IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 05994 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka161,059 94 Ihľany, v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 09.02.2023 zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35831154, v celkovej sume 1945,16 €.

 

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca