Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.02.2023
Zverejnený v OV č.:
32/2023
Dlžník:
Kudri Ľuboš IČO 29.08.1988, , Partizánske -, 95801 Partizánske,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/407/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/407/2022 S1433
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Kudri Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 958 01 Partizánske IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 29.8.1988 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/407/2022 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/407/2022

 

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/407/2022-15 zo dňa 18.11.2022, na majetok dlžníka Ľuboš Kudri, nar. 29.8.1988, trvale bytom 958 01 Partizánske, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Kudri, nar. 29.8.1988, trvale bytom 958 01 Partizánske, zrušuje.

 

V Bratislave, dňa 10.02.2023

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca