Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.02.2023
Zverejnený v OV č.:
33/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 3/5, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca JUDr. Erik Solár, adresa kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S477, správca dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre,  konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 20OdK/50/2022 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dnešnému dňu nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadny majetok.

JUDr. Erik Solár, správca