Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.02.2023
Zverejnený v OV č.:
33/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 3/5, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s čl. 54 nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 20OdK/50/2022 zo dňa 23.11.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the Růžena Lányiová, date of birth 12.08.1966, address  Hlávná 3/5, Čifárehereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No. 20OdK/50/2022 dated of 23rd of November 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo vydané v Obchodnom vestníku č. 229/2022 dňa 30.11.2022. Dňom 01.12.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 229/2022 on 30 November 2022. Bankruptcy was declared on 1st of December 2022.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku(§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).

1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

6. Prihláška musí byť doručená správcovi – Ing. Zuzana Boťanská , pričom musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Ak ide o zahraničného veriteľa, ktorý nemá aktívnu elektronickú schránku na stránke www.slovensko.sk, prihlášku pohľadávky doručuje prostredníctvom zástupcu s aktívnou elektronickou schránkou . K podanej prihláške musí byť pripojené splnomocnenie na zastupovanie veriteľa pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze autorizované veriteľom, inak sa naň neprihliada.

6. The application form shall be submitted to the trustee – Ing. Zuzana Boťanská, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). If it is a foreign creditor that does not have an active electronic mailbox on the website www.slovensko.sk, the claim application is delivered through a representative with an active electronic mailbox. The application must be accompanied by a power of attorney to represent the creditor when filing a claim in bankruptcy, authorized by the creditor, otherwise it will not be considered.

 

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).

7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

 9. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom príslušného elektronického formulára a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).

9. The application form shall be submitted electronically to the thrustee´s online mailbox using appropriate electronic form  and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). Application form can be found on the website

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).

10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).

11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).

12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).

13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).

14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).

15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.

16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the articles of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

 

JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty

JUDr. Erik Solár, trustee