Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.02.2023
Zverejnený v OV č.:
33/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 315, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca JUDr. Erik Solár, adresa kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S477, správca dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre,  konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 20OdK/50/2022 v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2277 6216.

V zmysle §32 ods. 7 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

 

JUDr. Erik Solár, správca