Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.02.2023
Zverejnený v OV č.:
33/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 315, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Erik Solár, správca dlžníka: Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.:  20OdK/50/2022, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 886, 952 01 Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: spravca477@icloud.com, alebo telefonicky na čísle: 0908 077 464. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.

JUDr. Erik Solár, správca