Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.02.2023
Zverejnený v OV č.:
33/2023
Dlžník:
Hromý Branislav IČO 14.11.1956, , Podolínska 406 / 81, 05995 Toporec,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/76/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/76/2020 S1343
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Branislav Hromý, nar.14.11.1956, trvale bytom Podolínska 81, 059 95 Toporec, SR, (ďalej len „dlžník“).

Uznesením Okresného súdu Prešov 5OdK/76/2020 zo dňa 10.02.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 31/2020 dňa 14.02.2020, č. zver. K013880 bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.

Uznesením Okresného súdu Prešov 5OdK/76/2020 zo dňa 09.01.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 17/2023 dňa 25.01.2023, č. zver. K004802, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku.

 

JUDr. Marek Gula

správca úpadcu