(PO) Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, IČO 00198862

Veľký Cetín , 95105 Veľký Cetín

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Zverejnený v OV č.:
34/2023
Správca:
JUDr. Ján , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Dlžník/Úpadca:
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra IČO 00198862, , Veľký Cetín -, 95105 Veľký Cetín,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

JUDr. Ján Polomský, správca so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín, IČO: 00 198 862,  ako vyhlasovateľ súťaže /ďalej len „vyhlasovateľ“/ v súlade s opatrením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 290/1996 zo dňa 27.07.2000 ponúka:

V 2. kole ponukového konania na predaj mimo dražby majetok, zapísaný v súpise konkurznej podstaty patriaci úpadcovi a to:

Stavby bez súpisného čísla a bez pozemkov evidované  na LV č. 731 pre k.ú. Paňa, Obec: Paňa, Okres: Nitra:

P.č.

Názov majetku

Všeobecná hodnota [€]

1.

Garáž na p.č. 1226/38

                   544,39  

2.

Matečník na p.č. 1226/9

                4 257,02  

3.

Váha na p.č. 1226/53

                   493,43  

4.

Kotolňa na p.č. 1226/34

                   181,17  

5.

Žumpa na p.č. 1226/46

                   112,13  

6.

Žumpa na p.č. 1226/47

                   112,13  

7.

Žumpa na p.č. 1226/39

                   224,26  

8.

Žumpa na p.č. 1226/43

                   112,13  

9.

Žumpa na p.č. 1226/44

                   118,73  

10.

Žumpa na p.č. 1226/51

                   197,88  

11.

Žumpa na p.č. 1226/52

                   158,30  

12.

Žumpa na p.č. 1226/58

                   237,46  

 

Všeobecná hodnota stanovená podľa znaleckého posudku č. 82/2022.

Nehnuteľný majetok konkurznej podstaty sa prevádza na kupujúceho bez tiarch na ňom viaznucich.

  1. Kupujúcim v 2. kole sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, bez ohľadu na cenu stanovenú súdnym znalcom.
  2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť predloženú ponuku, ak by najvyššia ponúknutá cena v 2. kole bola zrejme nízka, ak nebude zaplatená záloha podľa bodu 5. alebo ak nebude doručená vyhlasovateľovi v lehote podľa bodu 8.
  3. Kupujúci predloží vyhlasovateľovi ponuku v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie - PD Agrokombinát V. Cetín 2023“.
  4. Obálka musí obsahovať návrh kúpnej ceny (v prípade záujmu o viaceré majetkové položky, odporúča sa v ponuke uviesť návrh kúpnej ceny pre každú majetkovú položku samostatne) spolu s dokladom o jej krytí (doklad o úhrade zálohy), označenie záujemcu, právnická osoba priloží aj aktuálny výpis z obchodného registra. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje (e-mail, telefón).
  5. Záujemca ako podmienku účasti v ponukovom konaní uhradí zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa vo formáte IBAN: SK53 1100 0000 0029 4104 4012 vedený v Tatra banka, a.s. najneskôr do 08.03.2023, ktorý je posledným dňom lehoty,  kedy musí byť záloha pripísaná na účet vyhlasovateľa.
  6. Neúspešným záujemcom vyhlasovateľ vráti zaplatenú zálohu z účtu  najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania na číslo účtu, z ktorého bola uhradená, pokiaľ záujemca v písomnej ponuke neuvedie iné číslo účtu.
  7. Bližšie podrobnosti o ponúkanom majetku, vrátane znaleckého posudku sú k dispozícii u vyhlasovateľa, tel. č. 02/50579561, adresa: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, e-mail: polomsky@polomsky.sk,  kde  je možné dohodnúť aj termín obhliadky.
  8. Lehota na doručenie ponuky vyhlasovateľovi sa stanovuje do 08.03.2023, ktorý je posledným dňom lehoty, kedy musí byť ponuka aj doručená vyhlasovateľovi.
  9. Vyhlasovateľ predloží doručené obálky Krajskému súde v Bratislave dňa 09.03.2023 o 10:00 hod. na č. dv. 193, kde sa vykoná ich otvorenie.
  10. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná vyhlasovateľ najneskôr do 06.04.2023.