Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
17.02.2023
Zverejnený v OV č.:
34/2023
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu v Trnave, sp.zn.: 23OdK/192/2022 zo dňa 08.08.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2022  dňa 16.08.2022, bol vyhlásený  na majetok dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Černý, IČO: 40 567 869, s miestom podnikania 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19 (podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 28.12.2010),  (ďalej len „Dlžník“) a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica (ďalej aj „Správca“).

Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 14/2023 zo dňa 20.01.2023, Správca oznámil zámer zostaviť konečný rozvrh zo speňaženia konkurznej podstaty (§ 167u ods. 1 ZKR).

Dňa 30.01.2023 v Obchodnom vestníku č. 20/2023, Správca zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a dňa 14.02.2023, ho splnil. Z tohto dôvodu Správca týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZKR, zaniká funkcia Správcu a zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

JUDr. Štefan Dostál, správca