Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/161/2022

(FO) Barna Andrej (30.03.1975)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.02.2023
Zverejnený v OV č.:
37/2023
Dlžník:
Barna Andrej IČO 30.03.1975, , Bratislava-Petržalka 85101, 85101 Bratislava-Petržalka,
Správca:
JUDr. Juraj Bašnák , Černyševského 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/161/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/161/2022 S1451
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Juraj Bašnák, správca, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, S 1451 , týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v VÚB, a.s., IBAN: SK89 0200 0000 0036 8351 4951.

Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 336122 ako špecifického symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.“

Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Juraj Bašnák, správca