Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/161/2022

(FO) Barna Andrej (30.03.1975)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.02.2023
Zverejnený v OV č.:
37/2023
Dlžník:
Barna Andrej IČO 30.03.1975, , Bratislava-Petržalka 85101, 85101 Bratislava-Petržalka,
Správca:
JUDr. Juraj Bašnák , Černyševského 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/161/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/161/2022 S1451
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrej Barna, nar. 30.03.1975, trv. bytom Bratislava - mestská časť Petržalka, oznamuje, že nahliadnuť do konkurzného spisu je možné v sídle správcu na adrese Černyševského 10, Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, po predchádzajúcej dohode na tel. č.: 0904 516 169 alebo e-mailom na adrese: juraj.basnak@akbasnak.sk .

JUDr. Juraj Bašnák, správca