Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.02.2023
Zverejnený v OV č.:
39/2023
Dlžník:
Baláž Milan IČO 01.06.1988, , Hlavná 556 / 153, 90065 Záhorská Ves,
Správca:
, Dunajská 4, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/162/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/162/2022 S1784
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu Milan Baláž, nar. 01.06.1988, trv. bytom Hlavná 556/153, 900 65 Záhorská Ves, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

 

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera

Správa pre prijímateľa: Milan Baláž_kaucia

Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*

* Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

V Bratislave, dňa 21.02.2023

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca