Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
24.02.2023
Zverejnený v OV č.:
39/2023
Dlžník:
Hromý Branislav IČO 14.11.1956, , Podolínska 406 / 81, 05995 Toporec,
Správca:
JUDr. Marek Gula , Vajanského 43, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/76/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/76/2020 S1343
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 5OdK/76/2020 zo dňa 10.02.2020, na majetok dlžníka: Branislav Hromý, nar.14.11.1956, trvale bytom Podolínska 81, 059 95 Toporec, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Branislav Hromý, nar.14.11.1956, trvale bytom Podolínska 81, 059 95 Toporec, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 21.02.2023

JUDr. Marek Gula, správca