Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/213/2022

(FO) Brúder Tomáš (18.06.1985)

Lachova 1611/37 , 85103 Bratislava

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
01.03.2023
Zverejnený v OV č.:
42/2023
Dlžník:
Tomáš Brúder IČO 18.06.1985, , Lachova 1611/37, 85103 Bratislava,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2022
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2022 S1596
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Text:

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., so sídlom kancelárie Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1596 ako správca konkurznej podstaty (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Tomáš Brúder, nar. 18.06.1985, bytom Lachova 1611/37, 851 03 Bratislva, ustanovený Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod sp. zn. 27OdK/213/2022 zo dňa 24.10.2022, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok ktorá uplynula dňa 18.12.2022 bola dňa 23.02.2023 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Názov/Meno, priezvisko

s Autoleasing SK, s. r. o.

Adresa

Vajnorská 100/A

IČO/Dátum narodenia

46 806 491

Celková suma pohľadávky

15047,84€

Istina

14523,84€

Úroky

0€

Úroky z omeškania

0€

Poplatok z omeškania

0€

Náklady z uplatnenia

524€

Prihlásené poradie

Iná pohľadávka

Právny dôvod vzniku

Veriteľom bola proti Dlžníkovi podaná žaloba o zaplatenie sumy vo výške 14523,84 EUR s prísl. titulom neuhradenej pohľadávky zo Zmluvy o úvere č. UDTA17/61001401 zo dňa 28.06.2017. Vo veci rozhodol Okresný súd Banská Bystrica Platobným rozkazom sp.zn.: 15Up/633/2020 zo dňa 22.04.2020 tak, žezaviazal Dlžníka zaplatiť Veriteľovi istinu 14523,84 EUR, úrok z omeškania 5,00% ročne zo sumy 14523,84 EUR od 04.03.2020 do zaplatenia a zaplatiť náhradu trovkonania vo výške 1564,19 EUR. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.05.2020. Dlžník svoju povinnosť z vyššie uvedeného právoplatnéhoa vykonateľného platobného rozkazu nesplnil, z uvedeného dôvodu Veriteľ podal návrh na vykonanie exekúcie. Exekúcia vedená na Exekútorskom úrade Bratislava, Koprivnická 9/G, 841 02 Bratislava, Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, pod č. 261EX 126/21 bola z dôvodu vyhlásenia konkurzu na Dlžníka zastavená. Pohľadávka Veriteľa voči Dlžníkovi nebola do dnešného uhradená. Čiastka prihlasovaná do konkurzu: 14523,84 EUR a trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za žalobu vo výške 435,50 EUR, súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR a trovy zastavenej exekúcie vo výške 72,00 EUR.

Zabezpečovacie právo č.

NCRzp 20485/2017

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné práva

Zabezpečená suma

15047,84

Poradie zabezpečovacieho práva

Prvé v poradí

Poradie sa riadi

Dňom (časom registrácie)

Dátum a čas registrácie

13.07.2017 15:27:42

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva

Záložná zmluva č. UDTA17/61001401 uzatvorená dňa 28.06.2017 za účelom zabezpečenia a riadneho uspokojenia všetkých pohľadávok, ktoré vznikli či vzniknú v súvislosti so Zmluvou o úvere č. UDTA17/610014

Predmet zabezpečovacieho práva

Osobné motorové vozidlo Mercedes CL Coupe C 216 CL 500 (A7), VIN vozidla: WDD2163711A020374

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca