Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
27.2.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Zverejnený v OV č.:
44/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorého správcom je: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1680, o odvolaní správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, sídlo: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1680. II. Súd ustanovuje do funkcie správcu nového správcu: Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 2082.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 veta druhá ZKR). Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR). U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníka (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZKR), za ktorý sa považuje nasledujúci deň po faktickom zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR). Právne účinky zverejnenia tohto súdneho rozhodnutia nastávajú nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta druhá ZKR).
Oznam: