Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/43/2023

(FO) Mendel Vladimír (09.04.1988)

ulica Okružná 160, 99102 Dolná Strehová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.03.2023
Zverejnený v OV č.:
46/2023
Dlžník:
Mendel Vladimír IČO 09.04.1988, , Okružná 160/2 160/2, 99102 Dolná Strehová,
Správca:
Ing. Naďa Bôžiková , Martinčeka 531/7, 98403 Lučenec,
Spisová značka súdu:
7OdK/43/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/43/2023 S1530
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

 

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR  pod číslom S 1530, so sídlom kancelárie Martinčeka 7, 984 01  Lučenec, ako konkurzný správca dlžníka  

Vladimír Mendel, nar: 9.4.1988, trvale bytom Okružná 160/2, 991 02 Dolná Strehová, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Mendel, so sídlom P.O.Hviezdolava 823/8, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 850 694,  (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,

musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Číslo účtu: 2925854066/1100

 

Vedený v Tatra banka, a.s.

 

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 

Výška kaucie: 350,- EUR

 

Doplňujúce údaje ( poznámka):

7OdK/43/2023- kaucia

 

V Lučenci, dňa 02.03.2023

Ing. Naďa Bôžiková

správca