Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Zverejnený v OV č.:
47/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgašova 3, 040 01 Košice - Staré Mesto,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Origon Recovery Solutions, k.s., správca ustanovený do funkcie reštrukturalizačného správcu Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorému bola Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.01.2023, sp. zn. 23R/1/2022, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 02.02.2023, povolená reštrukturalizácia, týmto v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov. 

Schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 18.05.2023 o 14.00 hod. v priestoroch hotela Park Inn, ktorý sa nachádza na Rybnom námestí č. 1 v Bratislave. 

Program schôdze: 

  1. Otvorenie 

  1. Správa o doterajšom priebehu reštrukturalizácie a činnosti správcu 

  1. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok 

  1. Voľba členov veriteľského výboru 

  1. Záver 

Prezentácia veriteľov sa začne o 13.30 hod. Veritelia - fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby sú povinní predložiť výpis z obchodného registra, resp. z inej evidencie nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. 

Origon Recovery Solutions, k.s., správca