Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Zverejnený v OV č.:
47/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgašova 3, 040 01 Košice,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 55 103 821, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2082, správca dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese info@origonrecovery.com.

Origon Recovery Solutions, k.s., správca