Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/387/2020

(FO) Stariaková Martina (05.03.1976)

Lastomír 61 , 07237 Lastomír

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo
Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Zverejnený v OV č.:
47/2023
Dlžník:
Stariaková Martina IČO 05.03.1976, , Lastomír 61, 07237 Lastomír,
Správca:
, Moldavská cesta 10/B, 04011 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/387/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/387/2020 S1742
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo
Text:

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.01.2021, sp. zn. 30OdK/387/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martina Stariaková, narodená: 05.03.1976, bytom: Lastomír 61, 072 37 Lastomír (ďalej len „Dlžníčka“). Predmetným uznesením sme boli ustanovení do funkcie správcu Dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 177/2020 zo dňa 14.09.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.09.2020.

 

V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“): Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledujúci veritelia:

 

Por. číslo pohľadávky

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Celková prihlásená suma pohľadávok

1.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5,

851 01 Bratislava

35 724 803

3.484,17 €

2.

Zinc Euro, a.s.

Karpatská 15,

058 01 Poprad

47 918 551

797,28 €

3.

TELERVIS PLUS, a.s.

Staré Grunty 7,

841 04 Bratislava

35 717 769

284,00

4.

Innogy Slovensko s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 13,

811 02 Bratislava

44 291 809

433,32 €

5.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pribinova 25,

811 09 Bratislava

35 792 752

113,26 €

 

 

Dňa 13.02.2023 bolo do elektronickej schránky správcu doručené Späťvzatie pohľadávky prihlásenej do konkurzu zo dňa 13.02.2023, ktorým veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vzal podanú prihlášku pohľadávky do konkurzného konania späť v celom rozsahu.

 

Dňa 14.02.2023 bolo do elektronickej schránky správcu doručené Späťvzatie prihlášky zo dňa 14.02.2022, ktorým došlo zo strany veriteľa TELERVIS PLUS a.s. k späťvzatiu prihlášky pohľadávky, z dôvodu jej uspokojenia v plnej výške iným spôsobom.

 

Dňa 15.02.2023 bola správcovi doručená žiadosť o späťvzatie prihlášky pohľadávok veriteľom Zinc Euro, a.s., v celkovej výške  797,28 eura.

 

Dňa 20.02.2023 bolo zo strany veriteľa Východoslovenská energetika a.s. do elektronickej schránky správcu doručené Späťvzatie prihlášky, ktorým uvedený veriteľ späťvzal svoju prihlášku pohľadávky do konkurzného konania.

 

Dňa 22.02.2023 bolo zo strany veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. do elektronickej schránky správcu doručené Späťvzatie prihlášky pohľadávky zo dňa 21.02.2023, ktorým veriteľ späťvzal súhrnnú prihlášku pohľadávky v celkovej výške 3.484,17 eura z dôvodu úhrady pohľadávky v celom rozsahu.

 

Z uvedených dôvodov postavenie veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.

 

Z dôvodu zániku postavenia účastníka konania všetkých prihlásených veriteľov správca oznamuje, že konkurz sa zo zákonných dôvodov končí. Publikovaním tohto oznámenia v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.