Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/53/2022

(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.03.2023
Zverejnený v OV č.:
47/2023
Dlžník/Úpadca:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
, Kopčianska 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/53/2022
Spisová značka správcu:
33K/53/2022 S1768
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu EXTAVMAT Plus s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, IČO: 52 063 372, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok, a to na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK39 0200 0000 0047 4674 8953, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Bratislave, dňa 02.03.2023 

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca