Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
09.03.2023
Zverejnený v OV č.:
48/2023
Dlžník:
Kačová Jarmila IČO 19.05.1960, , Ružová 225/4, 92528 Pusté Úľany,
Správca:
, P.Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
60OdK/315/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/315/2022 S1784
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Jarmila Kačová (predtým Kučerová), narodená 19.05.1960, trvale bytom Ružová 225/4, 925 28 Pusté Úľany týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR) a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.

 

Šaľa, dňa 06.03.2023

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca