Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/20/2020

(FO) Badžová Monika (28.10.1972)

Stráne pod Tatrami 202 , 05976 Mlynčeky

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
21.2.2023
Dátum zverejnenia:
09.03.2023
Zverejnený v OV č.:
48/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/20/2020
ICS:
8120200580
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Monika Badžová , Stráne pod Tatrami 202, 05976 Mlynčeky, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Monika Badžová , Stráne pod Tatrami 202, 05976 Mlynčeky, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Monika Badžová, nar. 28.10.1972, trvale bytom Stráne pod Tatrami 202, 059 76 Mlynčeky, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Ing. Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Martina Ľuľová, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 33, 089 01 Svidník.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: