Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/347/2020

(FO) Oračko František (15.09.1963)

Jarmočná 227, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.03.2023
Zverejnený v OV č.:
50/2023
Dlžník:
Oračko František IČO 15.09.1963, , Jarmočná 227 / 61, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/347/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/347/2020 S1884
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie 1. kolo

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - František Oračko, nar. 15.09.1963, trvale bytom Jarmočná 227/61, 064 01 Stará Ľubovňa v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/347/2020, týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 167p ZKR Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

 1. Predmetom ponukového konania je nehnuteľná vec zapísaná pod por. č. 1 a 2

 

Číslo súpisovej položky majetku

Typ súpisnej položky majetku

Druh pozemku

Výmera (m²)

Parcela registra

Štát, Obec

Názov katastrálneho územia

Okres

Číslo LV

Parcelné číslo

Súpisová hodnota majetku

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

1

Nehnuteľná vec

zastavaná plocha a nádvorie

141

"C"

SR, Stará Ľubovňa

 Stará Ľubovňa

 Stará Ľubovňa

21

496/1

1 380,00 €

1/18

 

Číslo súpisovej položky majetku

Typ súpisnej položky majetku

Štát, Obec

Ulica a orientačné číslo

Názov katastrálneho územia

Okres

Číslo LV

Parcela registra

Parcelné číslo

Súpisné číslo

Súpisová hodnota majetku

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

2

Nehnuteľná vec - stavba (dom)

SR, Stará Ľubovňa

Jarmočná 227/61, Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

21

"C"

496/1

227

2 250,00 €

1/18

 1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č. +421 902 332 248.
 2. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
 3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
 4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „FO predaj – neotvárať – Nehnuteľná vec“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna  154/4, 089 01 Svidník.
 5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Nehnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Nehnuteľnej veci, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
 6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s., pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „FO - Nehnuteľná vec “.
 7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 7  pracovných  dní od otvorenia obálok.
 9. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
 10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba úspešnému záujemcovi.
 11. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.
 12. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
 13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
 14. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 7 pracovných dní od oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
 15. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Mgr. Matej Ambroz/ správca