Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.03.2023
Zverejnený v OV č.:
50/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní JUDr. Vladimír Nosko, ako správca dlžníka: Petra Ličková, nar. 17.06.1997, Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.02.2023, č. k.: 6OdK/41/2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015, JUDr. Vladimír Nosko as the bankruptcy trustee of the bankrupt Petra Ličková, nar. 17.06.1997, Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka (hereinafter as the “bankrupt”) it is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of the District Court Banská Bystrica dated 28 February 2023, File No.: 6OdK/41/2023, the court declared the bankrupt insolvent.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2023, deň vydania: 07.03.2023.

This resolution of the District Court Banská Bystrica  was published in the Commercial Journal No. 46/2023, issue date: 07 March 2023.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: JUDr. Vladimír Nosko, SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include: information about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal reasoning of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of the principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their claims in the same way. Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with claims secured with securities also file in the registration form which has to provide information about the subject matter to which the security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be accompanied by documents proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak republic shall be specified. In case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim shall be annexed.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim), or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend or correct the incomplete and/or incorrect registration form.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the registration form.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the bankrupt.

JUDr. Vladimír Nosko, správca/ trustee