Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.03.2023
Zverejnený v OV č.:
50/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Preddavok sa skladá na účet správcu:

IBAN: SK51 0900 0000 0000 7053 2344, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR.

JUDr. Vladimír Nosko, správca