Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/41/2023

(FO) Ličková Petra (17.06.1997)

Ráztoka 104, 97697 Ráztoka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
13.03.2023
Zverejnený v OV č.:
50/2023
Dlžník:
Petra Ličková IČO 17.06.1997, , Ráztoka 104, 97697 Ráztoka,
Správca:
JUDr. Vladimír Nosko , ul. SNP 33/18, 99001 Veľký Krtíš,
Spisová značka súdu:
6OdK/41/2023
Spisová značka správcu:
6OdK/41/2023 S512
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Petra Ličková, nar. 17.06.1997, trvale bytom Ráztoka 104, 976 97 Ráztoka, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: SNP 18/33, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 510 501 alebo prostredníctvom mailu: vladimir.nosko@noskopartners.sk.

JUDr. Vladimír Nosko, správca