Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Zverejnený v OV č.:
51/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 315, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Erik Solár, adresa kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 477, ako správca dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre,  konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 20OdK/50/2022 týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a. s.

Prihlásená suma : 5 819,97 €

 

JUDr. Erik Solár, správca