Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

I. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Union zdravotná poisť...
Dátum vydania:
7.3.2023
Dátum zverejnenia:
14.03.2023
Zverejnený v OV č.:
51/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, ktorého správcom je: Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 2082, o určenie, či sa na podanie predložené správcom prihliada ako na prihlášku, takto
Rozhodnutie:
I. Súd určuje, že na podanie veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831, zo dňa 04.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 3.450,30 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. II. Súd určuje, že na podanie veriteľa: D-GENERALY, spol. s r.o., so sídlom: Novozámocká 222, 949 53 Nitra, IČO: 36 518 620, zo dňa 13.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo celkovej výške 1.183,29 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. III. Súd určuje, že na podanie veriteľa: EURO PUMPS TECH, s.r.o., so sídlom: Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 38 187 933, zo dňa 16.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 376,49 eura, sa neprihliada ako na prihlášku. IV. Súd určuje, že na podanie veriteľa: ELEKTRIS s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 711 493, zo dňa 14.02.2023, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 86,40 eura, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: