Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-31K/66/2022

(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Zverejnený v OV č.:
52/2023
Dlžník/Úpadca:
FEMINIA Family s.r.o. IČO 35864656, , Račianska 31 / 0, 83102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31K/66/2022
Spisová značka správcu:
31K/66/2022 S1383
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca v súlade s ustanovením §§ 106h,  167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

 

Číslo účtu IBAN:   IBAN: 78 0900 0000 0051 6797 1389, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Informácia pre príjemcu: preddavok na trovy

 

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.