Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/20/2020

(FO) Badžová Monika (28.10.1972)

Stráne pod Tatrami 202 , 05976 Mlynčeky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.03.2023
Zverejnený v OV č.:
53/2023
Dlžník:
Badžová Monika IČO 28.10.1972, , Stráne pod Tatrami 202, 05976 Mlynčeky,
Správca:
Mgr. Martina Ľuľová , Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/20/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/20/2020 S2081
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Martina Ľuľová, správca dlžníka: Monika Badžová, nar. 28.10.1972, trvale bytom Stráne pod Tatrami 202, 059 76 Mlynčeky oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, v pracovných dňoch Po-Pia od 08:00 do 12:00 hod.

Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese: martina.lulova@gmail.com.

Mgr. Martina Ľuľová, správca