(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s.,...
Dátum vydania:
8.3.2023
Dátum zverejnenia:
16.03.2023
Zverejnený v OV č.:
53/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/53/2022
ICS:
1122208664
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: EXTAVMAT Plus s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372, správcom ktorého je: INSOLVENCY GROUP, k. s., sídlo kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1768, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
Rozhodnutie:
Súd priznáva predbežnému správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., sídlo kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1768, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 860/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (199 ods. 9 ZKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: