Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/33/2023

(FO) Fedorko Andrej (07.07.1970)

Snina , 06901 Snina

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
17.03.2023
Zverejnený v OV č.:
54/2023
Dlžník:
Fedorko Andrej IČO 07.07.1970, , Komenského 2659/9, 069 01 Snina,
Správca:
JUDr. Miloš Hnat , Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/33/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/33/2023 S911
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Andrej Fedorko, nar. 07.07.1970, trvale bytom Komenského 2659/9, 069 01 Snina, sp. zn. 2OdK/33/2023 S911, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod., v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so správcom. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.

 

V Prešove, 14.3.2023

                                                                                                        JUDr. Miloš Hnat, správca