Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/47/2023

(FO) Bartoš Ľudovít (30.08.1992)

Zvonová 884, 96901 Banská Štiavnica

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.03.2023
Zverejnený v OV č.:
55/2023
Dlžník:
Bartoš Ľudovít IČO 30.08.1992, , Zvonová 23, 96901 Banská Štiavnica,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/47/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/47/2023 S1307
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V konkurznej veci dlžníka Ľudovít Bartoš, nar: 30.8.1992, trvale bytom Zvonová 884/23, 969 01 Banská Štiavnica, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Fio banka pobočka zahraničnej banky, a. s., č. ú.: SK48 8330 0000 0024 0209 1709.

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. správca