Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/50/2022

(FO) Lányiová Růžena (12.08.1966)

Hlavná 315 , 95161 Čifáre

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.03.2023
Zverejnený v OV č.:
57/2023
Dlžník:
Lányiová Růžena IČO 12.08.1966, , Hlavná 315, 95161 Čifáre,
Správca:
JUDr. Erik Solár , Levická 886, 95201 Vráble,
Spisová značka súdu:
20OdK/50/2022
Spisová značka správcu:
20OdK/50/2022 S477
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre, týmto oznamuje, že podľa ustanovenia §167v odst.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis.zn. 20OdK/50/2022 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Růžena Lányiová, narodená 12.08.1966, bytom Hlavná 3/5, Čifáre zrušuje.

 

JUDr. Erik Solár, správca