Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/210/2022

(FO) Čopáková Viera (13.08.1972)

M. R. Štefánika 352/51 , 07622 Vojčice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.03.2023
Zverejnený v OV č.:
57/2023
Dlžník:
Čopáková Viera IČO 13.08.1972, , M. R. Štefánika 352/51, 07622 Vojčice,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/210/2022
Spisová značka správcu:
32OdK/210/2022 S1730
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamuje v súlade s ustanovením § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca