Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/538/2022

(FO) Dužda Dušan (16.11.1989)

Čergovská 220/1 , 08222 Ostrovany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
22.03.2023
Zverejnený v OV č.:
57/2023
Dlžník:
Dužda Dušan IČO 16.11.1989, , Čergovská 220/1, 08222 Ostrovany,
Správca:
, Rázusova 125, 09301 Vranov nad Topľou,
Spisová značka súdu:
5OdK/538/2022
Spisová značka správcu:
5OdK/538/2022 S1865
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Dušan Dužda, nar. 16.11.1989, trvale bytom Čergovská 220/1, 082 22 Ostrovany vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.12.2022 v konaní sp. zn. 5OdK/538/2022, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 02.01.2023, pod č. OV 01/2023 sa podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.

 

            Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.

 

            Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

 

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.,

správca