Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/332/2022

(FO) Fekete Július (04.01.1982)

Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
22.03.2023
Zverejnený v OV č.:
57/2023
Dlžník:
Fekete Július IČO 04.01.1982, , Továrenska štvrť 4932 / 102, 05951 Poprad,
Správca:
Mgr. Zuzana Maruniaková , Sov. hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/332/2022
Spisová značka správcu:
5OdK/332/2022 S1403
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Július Fekete, nar. 04.01.1982, trvale bytom Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad - Matejovce, podnikajúci pod obchodným menom Július Fekete, s miestom podnikania Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad, Matejovce, IČO: 53 810 970 oznamuje, že prihlášky pohľadávok si máte možnosť prihlásiť po odvolaní správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu  do elektoronickej schránky nového správcu Mgr. Zuzany Maruniakovej. Zároveň si dovoľujeme požiadať tých veriteľov, ktorí si už prihlásili svoje pohľadávky u predchádzajúceho správcu, aby si ich opätovne prihlásili u aktuálneho správcu do 45 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca