Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Donátová Adriana IČO 28.12.1986, , Levice 0, 93401 Levice,
Správca:
Mgr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/35/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/35/2023 S1485
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

 

V súlade s čl. 54  Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.  28OdK/35/2023-21  zo dňa 13.03.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania  28OdK/35/2023. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

 

According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the

bankruptcy trustee of the debtor Adriana Donátová, born 28.12.1986, adress Levice, 93401 Levice, also adress Demandice 27, 93585 Demandice (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/35/2023-21 dated on 13.03.2023 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 28OdK/35/2023. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

 

JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.