Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.03.2023
Zverejnený v OV č.:
58/2023
Dlžník:
Donátová Adriana IČO 28.12.1986, , Levice 0, 93401 Levice,
Správca:
Mgr. Ľubomíra Beňová , Záhradnícka 10, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/35/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/35/2023 S1485
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka:  dlžníka   Adriana Donátová, nar. 28.12.1986, trvale bytom Levice, 93401 Levice, prechodný pobyt Demandice 27, 93585 Demandice v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky , pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.